Wydział Finansów

 
 
Naczelnik Wydziału-Skarbnik:   Radosław Federkiewicz
                                               Nr tel. (067)28-27-171 wew. 401
                                               Nr pokoju 401, II piętro
 
 
Podatek od nieruchomości
Podatek rolny, leśny
Podatek od środków transportu
Podatek od posiadania psów
Dzierżawy majątku gminnego
Opłaty użytkowania wieczystego
Opłaty: targowa, miejscowa, administracyjna
Wydawanie decyzji w sprawach podatkowych
Wydawanie zaświadczeń w sprawach podatkowych i majątkowych
 
Nr tel. (067)28-27-171 wew. 208,209
Nr pokoju 207, parter
 
 
Wpłaty można dokonywać na konto
Urząd Miejski w Chodzieży
Santander Bank Polska S.A.  I Oddz. w Chodzieży
97 1090 1317 0000 0000 3101 1932
 
 
Księgowość Budżetowa
Sprawy dotyczące budżetu miasta i gminy szczególnie w zakresie:
  rozliczania dochodów i wydatków budżetowych,
  sprawozdania z wykonania budżetu.
 
Nr tel. (067)28-27-171 wew. 405
Nr pokoju 404, II piętro
 
 
Zakres działania wydziału:
 
przygotowanie materiałów niezbędnych do prac nad budżetem miasta i gminy,
zapewnienie obsługi finansowo-księgowej i kasowej urzędu,
uruchamianie środków finansowych dla poszczególnych dysponentów miasta i gminy,
prowadzenie spraw z zakresu podatków i opłat lokalnych,
prowadzenie rachunkowości organu finansowego,
prowadzenie ewidencji księgowej,
prowadzenie ewidencji wartości majątku urzędu,
przygotowanie materiałów niezbędnych do wykonania obowiązków w zakresie sprawozdawczości,
podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnych, pieniężnych oraz postępowania zabezpieczającego.