Informacja o wykonaniu Budżetu Gminy Miejskiej Chodzież za I Półricze 2008r.

NFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ CHODZIEŻ
za I półrocze 2008 roku
 
Na podstawie art. 14, pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)
Burmistrz Miasta Chodzieży podaje do publicznej wiadomości zbiorcze dane o wykonaniu budżetu Gminy Miejskiej Chodzież za I półrocze 2008 roku.
 1. Dane podstawowe (1):
  DOCHODY ogółem wykonane w kwocie 20 677 511,20 zł
  WYDATKI ogółem wykonane w kwocie 19 734 803,25 zł
  Nadwyżka budżetowa
  wykonana została w wysokości 942 707,95 zł
 2. Dane uzupełniające (1):
  Kwota dotacji wydatkowana z budżetu
  wynosiła ogółem 1 263 911,00 zł
  w tym dla:
  1/ podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
  w wysokości 243 350,00 zł
  2/ samorządowych instytucji kultury łącznie
  w wysokości 694 634,00 zł
  3/ niepublicznych jednostek systemu oświaty
  w wysokości 325 927,00 zł
Podpisał
JACEK GURSZ Burmistrz Miasta Chodzieży
ROMAN BEGER Skarbnik Miejski
 
(1)Opublikowane dane są zgodne z danymi zawartymi w sprawozdaniach budżetowych sporządzonych za I półrocze 2008 r. na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. 2006. Nr 115, poz. 781 z późniejszymi zmianami).