INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ CHODZIEŻ za I półrocze 2006 roku

     Na podstawie art. 12, ust. 3, pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) 
     Burmistrz Miasta Chodzieży podaje do publicznej wiadomości zbiorcze dane o wykonaniu budżetu Gminy Miejskiej Chodzież za I półrocze 2006 roku.
 1. Dane podstawowe:
  DOCHODY wykonane ogółem w kwocie  16 375 451,69 zł
  WYDATKI  wykonane ogółem wkwocie 15 253 007,05 zł
  w tym:
  - wydatki bieżące w wysokości 14 912 021,97 zł
  - wydatki inwestycyjne wraz z majątkowymi 340 985,08 zł
  Nadwyżka budżetowa
  wykonana została w wysokości 1 122 444,64 zł
 2. Dane uzupełniające:
  Kwota dotacji:
  1/ na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom wydatkowana z budżetu Gminy Miejskiej Chodzież wynosiła ogółem 140 864,00 zł
  2/ podmiotowych dla niepublicznych jednostek systemu oświaty zrealizowana została w kwocie 63 492,00 zł
  Opr. L.T.
Podpisał
Wojciech Nowaczyk Burmistrz Miasta Chodzieży
Roman Beger Skarbnik Miejski

Opublikowane dane są zgodne z danymi zawartymi w sprawozdaniach budżetowych sporządzonych za I półrocze 2006 r. na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. 2006. Nr 115, poz.781).