Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Chodzieży za 2006 rok