UCHWAŁA NR XXVII/209/2020

UCHWAŁA NR XXVII/209/2020 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miejskiej w Chodzieży z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2021