ZARZĄDZENIE NR 0050.115.2020 Burmistrza Miasta Chodzieży

ZARZĄDZENIE NR 0050.115.2020 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji i wyrażenia opinii przez Radę Działalności Pożytku Publicznego Gminy Miejskiej w Chodzieży w przedmiocie projektu Uchwały Rady Miejskiej w Chodzieży w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miejskiej w Chodzieży z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2021