Proponowany porządek obrad XXX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Chodzieży w dniu 26 stycznia 2021 r.

Załączniki: