Zawiadomienie o wyborze oferty Nr UE-ZP.271.12.2020

Chodzież, dnia 15.12.2020r.

 

Nr UE-ZP.271.12.2020

 

Wszyscy Wykonawcy

 

 

ZAWIADOMIENIE  O WYBORZE OFERTY

 

 

            Działając w oparciu o przepisy art. 92 ust. 1 pkt. 1,  ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r   (Dz. U. z 2019r.  poz. 1843 ze zm.), informuję, że w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dla  zadania  pn. „Utrzymanie terenów zielonych oraz prace związane z utrzymaniem dróg gruntowych i wewnętrznych na terenie miasta Chodzieży w 2021r., jako ofertę najkorzystniejszą, wybrano ofertę Zakładu Usług Komunalnych,  ul. Młyńska 4A, 64-800 Chodzież. Oferta jest zgodna  z  postanowieniami  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia.  

W  kryterium oceny ofert,  oferta otrzymała następującą ilość punktów:

- w kryterium cena oferty: 60,00 pkt.,

- w kryterium czas reakcji – 20,00 pkt.

- w kryterium termin płatności: 20,00 pkt. Łącznie oferta otrzymała 100,00 punktów.

 

Jednocześnie informuję, że w niniejszym postępowaniu została złożona tylko jedna oferta.

Umowa może zostać zawarta po upływie terminów określonych w art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych.