Zawiadomienie o wyborze oferty Nr UE-ZP.271.10.2020

    Chodzież, dnia 09.12.2020r.

Nr UE-ZP.271.10.2020

 

Wszyscy Wykonawcy

 

 

ZAWIADOMIENIE  O WYBORZE OFERTY

 

            Działając w oparciu o przepisy art. 92 ust. 1 pkt. 1,  ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r   (Dz. U. z 2019r.  poz. 1843 ze zm.),  informuję, że w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dla  zadania  pn.  „Postępowanie  o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia komunikacyjne, śródlądowych statków pływających oraz następstw nieszczęśliwych wypadków Gminy Miejskiej w Chodzieży wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi, instytucjami  kultury oraz spółkami komunalnymi”, jako ofertę najkorzystniejszą, dla:

Części I zamówienia, wybrano ofertę:

Towarzystwa Ubezpieczeń  i Reasekuracji Warta S.A. Centrum Obsługi Klientów(a), Korporacyjnych we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 64, 53-333 Wrocław. Oferta jest zgodna  z  postanowieniami  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia.  

W  kryterium oceny ofert,  oferta otrzymała następującą ilość punktów:

- w kryterium cena oferty: 54,25 pkt.,

- w kryterium warunki fakultatywne : 30,00 pkt. Łącznie oferta otrzymała 84,25 punktów.

 

Części II zamówienia, wybrano ofertę:

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW Oddział w Pile, ul. Browarna 19, 64-920 Piła

Oferta jest zgodna  z  postanowieniami  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia.  

W  kryterium oceny ofert,  oferta otrzymała następującą ilość punktów:

- w kryterium cena oferty: 60,00 pkt.,

- w kryterium warunki fakultatywne : 40,00 pkt. Łącznie oferta otrzymała 100,00 punktów.

 

Jednocześnie informuję, że w niniejszym postępowaniu oferty  złożyły  również firmy tj.:

 

Część I zamówienia:

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW Oddział w Pile, ul. Browarna 19, 64-920 Piła

Oferta jest zgodna  z  postanowieniami  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia.  

W  kryterium oceny ofert,  oferta otrzymała następującą ilość punktów:

- w kryterium cena oferty: 60,00 pkt.,

- w kryterium warunki fakultatywne : 1,00 pkt. Łącznie oferta otrzymała 61,00 punktów.

 

Część II zamówienia:

W niniejszym postępowaniu na część II wpłynęła tylko jedna oferta.

 

Część III zamówienia:

W niniejszym postępowaniu na część III nie  wpłynęła żadna oferta.

 

Część IV zamówienia:

W niniejszym postępowaniu na część III nie  wpłynęła żadna oferta.

 

Umowa może zostać zawarta po upływie terminów określonych w art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych.