Informacja z otwarcia ofert Nr UE-ZP.271.12.2020

Chodzież, dnia 09.12.2020r.

Nr UE-ZP.271.12.2020

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

                Działając na podstawie art. 86  ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2019r.  poz. 1843 ze zm.), informuję, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.„Utrzymanie terenów zielonych oraz prace związane z utrzymaniem dróg gruntowych i wewnętrznych na terenie miasta Chodzieży w 2021r. w dniu 09.12.2020r. do upływu terminu składania ofert, zostały złożone następujące oferty:

 

 

Nr oferty

 

Nazwa Wykonawcy

 

Adres

 

Cena

 

Czas reakcji

 

Termin

 

Okres gwarancji      

 

Warunki płatności

 

1

 

 

Zakład Usług Komunalnych

Tadeusz Dąbrowicz 

 

ul. Młyńska 4A

64-800 Chodzież

 

533.344, 25 zł netto,

577.819,29  zł brutto

 

 

30 min.

 

Zgodnie z zapisami SIWZ

od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

 

 

-

 

 

30 dni

 

 

 Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć środki finansowe w kwocie  600.000,00 zł.

 

J.S.