INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Nr UE-ZP..271.10.2020

Chodzież, dnia 03. grudnia 2020r.

Nr UE-ZP..271.10.2020


                             

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Działając na podstawie art. 86  ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2019r.  poz. 1843 ze zm.), informuję, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego    w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenia mienia,  odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia komunikacyjne, śródlądowych statków pływających oraz następstw nieszczęśliwych wypadków Gminy Miejskiej w Chodzieży wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi, instytucjami  kultury oraz spółkami komunalnymi”,  w dniu 03.12.2020r. do upływu terminu składania ofert, zostały złożone następujące oferty:

 

Część I przedmiotu zamówienia obejmuje:

 

 

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

i jego adres

Cena

Część I zamówienia

Termin wykonania zamówienia

Część I zamówienia

Okres gwarancji

Warunki  płatności

1

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” S.A.

ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa

Centrum Obsługi Klientów Korporacyjnych z siedzibą w Wrocławiu

192.811,13 zł

Zgodnie z postanowieniami SIWZ

od 01.01.2021 r.

do 31.12.2021 r.

Nie dotyczy

Zgodnie z postanowieniami SIWZ

2

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

Biuro Regionalne w Bydgoszczy Oddział w Pile

ul. Browarna 1, 64-920 Piła

174.047,41 zł

Zgodnie z postanowieniami SIWZ

od 01.01.2021 r.

do 31.12.2021 r.

Nie dotyczy

Zgodnie z postanowieniami SIWZ

 

Część  II przedmiotu zamówienia obejmuje:

 

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

i jego adres

Cena

Część II zamówienia

Termin wykonania zamówienia

Część II zamówienia

Okres gwarancji

Warunki  płatności

1

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” S.A.

ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa

Centrum Obsługi Klientów Korporacyjnych z siedzibą w Wrocławiu

-

-

-

-

2

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

Biuro Regionalne w Bydgoszczy Oddział w Pile

ul. Browarna 1, 64-920 Piła

30.117,85 zł

Zgodnie z postanowieniami SIWZ

od 01.01.2021 r.

do 31.12.2021 r.

Nie dotyczy

Zgodnie z postanowieniami SIWZ

 

Część III przedmiotu zamówienia obejmuje:

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

i jego adres

Cena

Część III zamówienia

Termin wykonania zamówienia

Część III zamówienia

Okres gwarancji

Warunki  płatności

 

 

Brak ofert

 

 

 

 

 

 

Część IV przedmiotu zamówienia obejmuje:

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

i jego adres

Cena

Część IV zamówienia

Termin wykonania zamówienia

Część IV zamówienia

Okres gwarancji

Warunki  płatności

 

 

Brak ofert

 

 

 

 

 

 

Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć środki finansowe w łącznej kwocie 243.944,02 zł brutto.

J.S.