OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi nr 607996-N-2020 z dnia 2020-11-17 r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

nr 607996-N-2020 z dnia 2020-11-17 r.

 

Gmina Miejska w Chodzieży: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia komunikacyjne, śródlądowych statków pływających oraz następstw nieszczęśliwych wypadków Gminy Miejskiej w Chodzieży wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi, instytucjami kultury oraz spółkami komunalnymi

 

 

Załączniki: