Zaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 1.       Zakres Świadczonej usługi

Wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

2.       Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy:

3.       Opłaty:

Złożenie wniosku wiąże się z koniecznością wniesienia opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Opłata ta wynosi 17 zł. Jeżeli organ stwierdzi brak uiszczenia stosownej opłaty skarbowej za czynność wydania zaświadczenia, to wzywa wnioskodawcę do uiszczenia tej opłaty pod rygorem pozostawieniem podania bez rozpoznania.

Nr konta do opłaty skarbowej: 97 1090 1317 0000 0000 3101 1932 Santander Bank Polska S.A. Oddział Chodzież. W tytule przelewu proszę wpisać: „za zaświadczenie o zgodności, nr działki ewid……….”.

4.       Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miejski w Chodzieży, ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież.

Godziny pracy:poniedziałek 800 – 1600,wtorek-czwartek 700 – 1530, piątek 730 – 1400.

5.       Osoby do kontaktu:

Wydział Architektury i Gospodarki Terenami, II piętro, pokój 412 – Dawid Olejniczak.

tel. 067 28 27 171 wew. 415, e-mail: olejniczak.dawid@chodziez.pl.

6.       Sposób i termin załatwienia sprawy:

Według terminów określonych w kodeksie postępowania administracyjnego.

7.       Tryb odwoławczy:

8.       Podstawa prawna:

9.       Informacje dodatkowe:

10.   Druki do pobrania: