Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 08.07.2020 r.

Chodzież, dnia 08.07.2020r.

Nr UE-ZP.271.4.2020

  

ZAWIADOMIENIE  O WYBORZE OFERTY

 

            Działając w oparciu o przepisy art. 92 ust. 1 pkt. 1,  ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r   (t.j. Dz. U. z 2019r.  poz. 1843)  informuję,    że w postępowaniu przetargowym prowadzonym dla  zadania  pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Miejskiej w Chodzieży  w okresie od 1 września  2020 roku do 31 grudnia 2021 roku.”, jako ofertę najkorzystniejszą, wybrano ofertę Państwa firmy tj.: Altvater Piła Sp. z o.o.,  ul. Łączna 4a,  64-920 Piła.  Oferta jest zgodna  z  postanowieniami  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia.

W  kryterium oceny ofert,  oferta otrzymała następującą ilość punktów:

– cena oferty brutto – 60,00 pkt.

– termin płatności  – 40,00 pkt. Łącznie 100,00 pkt.

Jednocześnie informuję, że w niniejszym postępowaniu została złożyła jedna oferta.

 

            Umowa zostanie  zawarta zgodnie z przepisami prawa określonymi w art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

J.S.