POSTANOWIENIE NR 115/2020 Komisarza Wyborczego w Pile II z dnia 27 czerwca 2020 r.

POSTANOWIENIE NR 115/2020
Komisarza Wyborczego w Pile II
z dnia 27 czerwca 2020 r.
 
w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w mieście Chodzież
 
Na podstawie art. 167 § 1 pkt 3a i art. 184 § 1 pkt 1 oraz § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) Komisarz Wyborczy w Pile II postanawia, co następuje:
 
§ 1.
Stwierdza się wygaśnięcie członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w mieście Chodzież, powołanej w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. niżej wymienionego członka, z powodu zrzeczenia się:
 
1. Magdalena Szymańska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY (uzupełnienie składu), zam. Chodzież
 
§ 2.
Na wakujące miejsce powołuje się niżej wymienioną osobę:
 
1. Bogusław Dzido, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY (uzupełnienie składu), zam. Chodzież
 
§ 3.
Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Komisarz Wyborczy
w Pile II
 
(-) Roma Dworzańska