Zawiadomienia dotyczące postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania "Budowa bieżni lekkoatletycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 w Chodzieży"

Nr UE-ZP.271.5.2020 Chodzież, dnia 10.06.2020r

 

Wszyscy Wykonawcy

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

            Działając w oparciu o przepisy art. 92 ust. 1 pkt. 1, ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2019r. poz. 1843), informuję, że w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn. „Budowa bieżni lekkoatletycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 w Chodzieży”, jako ofertę najkorzystniejszą, wybrano ofertę firmy – MARDO SPORT, ul. Wydmowa 10, 62-041 Puszczykowo. Oferta jest zgodna z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W kryterium oceny ofert, oferta otrzymała następującą ilość punktów:

- w kryterium cena oferty: 60,00 pkt.,

- w kryterium okres gwarancji: 40,00 pkt. Łącznie oferta otrzymała 100,00 punktów.

 

Jednocześnie informuję, że w niniejszym postępowaniu oferty złożyły również firmy tj.:

1. P.W. ProCom, Wiktoria Andrzejewska, ul. Lipowa 7, 87-617 Bobrowniki.

W kryterium oceny ofert, oferta otrzymała następującą ilość punktów:

- w kryterium cena oferty: 42,51 pkt.,

- w kryterium okres gwarancji: 40,00 pkt. Łącznie oferta otrzymała 82,51 punktów.

2. MIZAR Sp. z o.o., ul. Juliana Tuwima 3, Podbrzezie Dolne, 67-120 Kożuchów.

W kryterium oceny ofert, oferta otrzymała następującą ilość punktów:

- w kryterium cena oferty: 32,83 pkt.,

- w kryterium okres gwarancji: 40,00 pkt. Łącznie oferta otrzymała 72,83 punktów.

3. TORAKOL Rajmund Zalewski, Koszczały 9, 88-210 Dobre.

W kryterium oceny ofert, oferta otrzymała następującą ilość punktów:

- w kryterium cena oferty: 44,96 pkt.,

- w kryterium okres gwarancji: 40,00 pkt. Łącznie oferta otrzymała 84,96 punktów.

4. KRUSZ – DZIUBA PUH, Rozbiórki Wyburzenia Dziuba Michał, ul. Akacjowa, 89-320 Wysoka.

W kryterium oceny ofert, oferta otrzymała następującą ilość punktów:

- w kryterium cena oferty: 37,26 pkt.,

- w kryterium okres gwarancji: 40,00 pkt. Łącznie oferta otrzymała 77,26 punktów..

5. SORT PLUS, Wojciech Gregorczuk, , ul. Sepno 4a, 62-090 Rokietnica.

W kryterium oceny ofert, oferta otrzymała następującą ilość punktów:

- w kryterium cena oferty: 35,14 pkt.,

- w kryterium okres gwarancji: 40,00 pkt. Łącznie oferta otrzymała 75,14 punktów.

 

Umowa może zostać zawarta po upływie terminów określonych w art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 

 

 

Nr UE-ZP.271.5.2020 Chodzież, dnia 10.06.2020r.

 

Wszyscy Wykonawcy

 

 

ZAWIADOMIENIE

 O WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA

 

            Działając w oparciu o przepisy art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2019r. poz. 1843), informuję, że w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn. „Budowa bieżni lekkoatletycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 w Chodzieży”, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 ustawy, została wykluczona oferta firmy: BRAGA, Lucień 80, 09-500 Gostynin. Wykonawca nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu. Na wezwanie zamawiającego, Wykonawca nie przedłożył oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

 

 

Nr UE-ZP.271.5.2020 Chodzież, dnia 10.06.2020r.

 

Wszyscy Wykonawcy

 

 

ZAWIADOMIENIE

 O ODRZUCENIU OFERTY Z POSTĘPOWANIA

 

            Działając w oparciu o przepisy art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2019r. poz. 1843), informuję, że w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn. „Budowa bieżni lekkoatletycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 w Chodzieży”, na podstawie art. 89, ust. 1 pkt. 5 ustawy, została odrzucona oferta firmy: BRAGA, Lucień 80, 09-500 Gostynin. Wykonawca nie wykazała spełniania warunków udziału w postępowaniu. Na wezwanie zamawiającego, Wykonawca nie przedłożył oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.