Sprawozdanie za rok 2019

Sprawozdanie z wykonania „Programu współpracy Gminy Miejskiej w Chodzieży z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019”, przyjętego Uchwałą Nr LVII/422/2018 z dnia 18 października 2018 r. w sprawie przyjęcia: Programu współpracy Gminy Miejskiej w Chodzieży z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019.

 

Uchwalenie programu poprzedziły konsultacje, które odbyły się na mocy Zarządzenia Nr 0050.88.2018 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 21 września 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji Programu współpracy Gminy Miejskiej w Chodzieży z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019, z gminną radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Konsultacje odbyły się dniach od 27 września 2018 r. do 4 października 2018 r. W ramach konsultacji do Urzędu Miejskiego wpłynął jeden wniosek nadesłany przez Fundację Ukryte Marzenia.

 

Program obejmuje współpracę Gminy z organizacjami i podmiotami działającymi na rzecz Gminy Miejskiej w Chodzieży i jej mieszkańców, a podstawowym celem Programu jest działanie na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców Gminy poprzez rozwijanie współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Zadania statutowe, wykonywane przez organizacje obejmują wszystkie dziedziny życia gminy, ze szczególnym uwzględnieniem sfer priorytetowych, w których występują największe potrzeby społeczności lokalnych według § 7 Programu.

 

Program zakładał następujące formy współpracy finansowej z organizacjami:

 

1) zlecanie organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie przez wspieranie realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji,

 

2) zlecanie organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie przez powierzanie realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

 

Każdorazowo Burmistrz Miasta Chodzieży powoływał, w trybie zarządzenia komisję opiniującą wnioski, w skład której wchodzili przedstawiciele burmistrza oraz wydelegowani członkowie organizacji pozarządowych działających na terenie Chodzieży. Po zasięgnięciu opinii komisji, burmistrz dokonywał podziału środków w ramach poszczególnych konkursów poprzez decyzję o udzieleniu dotacji na realizację zadania publicznego.

 

Z organizacjami, które złożyły oferty konkursowe podpisano łącznie 24 umowy. Łączna wartość przekazanych na ich mocy środków stowarzyszeniom i innym podmiotom wyznaczonym w ustawie, wynosi 529.295,00 zł. W czterech przypadkach wykazano zwrot części dotacji w związku z pobraniem w nadmiernej wysokości, bądź wykorzystaniem części dotacji niezgodnie z przeznaczeniem. Łączna kwota zwrotu dotacji wynosi 716,06 zł. Liczbę beneficjentów szacuje się na kilka tysięcy osób, przy czym podanie dokładnej liczby nie jest możliwe ze względu na fakt organizacji w ramach zadań publicznych imprez plenerowych, które były imprezami otwartymi dla mieszkańców i cieszyły się dużą frekwencją.

 

Zestawienie umów, wraz z informacją o rozliczeniu, zawartych na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży w ramach wykonania zadania „Programu współpracy Gminy Miejskiej w Chodzieży z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019”, przyjętego Uchwałą Nr LVII/422/2018 z dnia 18 października 2018 r. w sprawie przyjęcia: Programu współpracy Gminy Miejskiej w Chodzieży z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019.

 

 

Dział 801 Rozdział 80195 Paragraf 2360

 

Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z Miasta Chodzieży wyjeżdżających poza miasto

Lp.

Nazwa jednostki której

przekazano dotację

Numer umowy

Kwota przekazanej dotacji

Kwota dotacji rozliczonej(2)

Kwota dotacji do zwrotu

1

2

3

4

5

6

1.

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska

PR.526.21.2019

9.750,00

9.750,00

0,00

 

Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z Miasta Chodzieży pozostających w mieście

Lp.

Nazwa jednostki której

przekazano dotację

Numer umowy

Kwota przekazanej dotacji

Kwota dotacji rozliczonej(2)

Kwota dotacji do zwrotu

1

2

3

4

5

6

1.

Uczniowski Klub Sportowy „Delfinek”

PR.526.24.2019

6.000,00

6.000,00

0,00

 

Upowszechnianie wiedzy i nauki, dokształcanie osób w wieku poprodukcyjnym z Miasta Chodzieży

Lp.

Nazwa jednostki której

przekazano dotację

Numer umowy

Kwota przekazanej dotacji

Kwota dotacji rozliczonej(2)

Kwota dotacji do zwrotu

1

2

3

4

5

6

1.

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Chodzieży

PR.526.13.2019

5.000,00

5.000,00

0,00

 

 

Dział 852 Rozdział 85295 Paragraf 2360

 

Działalność klubu sąsiedzkiego w obszarze zdegradowanym przeznaczonym do rewitalizacji. Baza możliwości

Lp.

Nazwa jednostki której

przekazano dotację

Numer umowy

Kwota przekazanej dotacji

Kwota dotacji rozliczonej

Kwota dotacji do zwrotu

1

2

3

4

5

6

1.

Fundacja Centrala Młodych

PR.526.1.2019

33.000,00

33.000,00

0,00

 

Prowadzenie świetlicy środowiskowej przez co najmniej 6 miesięcy

Lp.

Nazwa jednostki której

przekazano dotację

Numer umowy

Kwota przekazanej dotacji

Kwota dotacji rozliczonej

Kwota dotacji do zwrotu

1

2

3

4

5

6

1.

Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej

PR.526.3.2019

18.000,00

18.000,00

0,00

 

Działalność Dziennego Domu Senior-Wigor

Lp.

Nazwa jednostki której

przekazano dotację

Numer umowy

Kwota przekazanej dotacji

Kwota dotacji rozliczonej

Kwota dotacji do zwrotu

1

2

3

4

5

6

1.

Stowarzyszenie Chodzieski Klub Gospodarczy

PR.526.2.2019

160.000,00

159.569,50

430,50

 

Organizacja letniego wypoczynku dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych, celem ich aktywizacji społecznej

Lp.

Nazwa jednostki której

przekazano dotację

Numer umowy

Kwota przekazanej dotacji

Kwota dotacji rozliczonej(2)

Kwota dotacji do zwrotu

1

2

3

4

5

6

1.

Stowarzyszenie Chodzieski Klub Gospodarczy

PR.526.20.2019

49.000,00

49.000,00

0,00

 

Poszpitalna kompleksowa rehabilitacja osób po mastektomii

Lp.

Nazwa jednostki której

przekazano dotację

Numer umowy

Kwota przekazanej dotacji

Kwota dotacji rozliczonej

Kwota dotacji do zwrotu

1

2

3

4

5

6

1.

Stowarzyszenie Chodzieskich Amazonek „Różowa Wstążeczka”

PR.526.9.2019

5.000,00

5.000,00

0,00

 

Warsztaty: trening orientacji przestrzennej, czynności dnia powszedniego

Lp.

Nazwa jednostki której

przekazano dotację

Numer umowy

Kwota przekazanej dotacji

Kwota dotacji rozliczonej

Kwota dotacji do zwrotu

1

2

3

4

5

6

1.

Polski Związek Niewidomych Okręg Wielkopolski, Koło Chodzież

PR.526.10.2019

5.320,00

5.320,00

0,00

 

Organizacja działań rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych z terenu Miasta Chodzieży. Ocalić sprawność

Lp.

Nazwa jednostki której

przekazano dotację

Numer umowy

Kwota przekazanej dotacji

Kwota dotacji rozliczonej

Kwota dotacji do zwrotu

1

2

3

4

5

6

1.

Stowarzyszenie Osób po Endoprotezoplastyce Biodra „BIODERKO”

PR.526.11.2019

7.500,00

7.500,00

0,00

 

Działania na rzecz edukacji ekologicznej, ochrony przyrody i zagospodarowania odpadów zielonych na terenie Miasta Chodzieży

Lp.

Nazwa jednostki której

przekazano dotację

Numer umowy

Kwota przekazanej dotacji

Kwota dotacji rozliczonej

Kwota dotacji do zwrotu

1

2

3

4

5

6

1.

Polski Związek Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie, Okręg w Pile

PR.526.22.2019

10.500,00

10.500,00

0,00

 

Organizacja ogólnodostępnego, plenerowego wydarzenia na terenie Miasta Chodzieży, promującego historię, tradycję i dzień dzisiejszy chodzieskiej przedsiębiorczości

Lp.

Nazwa jednostki której

przekazano dotację

Numer umowy

Kwota przekazanej dotacji

Kwota dotacji rozliczonej

Kwota dotacji do zwrotu

1

2

3

4

5

6

1.

Stowarzyszenie Chodzieski Klub Gospodarczy

PR.526.19.2019

10.500,00

10.500,00

0,00

 

 

 

Dział 926 Rozdział 92605 Paragraf 2360

 

Upowszechnianie różnych dyscyplin sportu na terenie Miasta Chodzieży oraz udział mieszkańców w zawodach sportowych. Lekkoatletyka to zdrowia fabryka

Lp.

Nazwa jednostki której

przekazano dotację

Numer umowy

Kwota przekazanej dotacji

Kwota dotacji rozliczonej

Kwota dotacji do zwrotu

1

2

3

4

5

6

1.

Powiatowe Zrzeszenie Sportowe „Gontyniec”

PR.526.6.2019

16.350,00

16.350,00

0,00

 

Upowszechnianie różnych dyscyplin sportu na terenie Miasta Chodzieży oraz udział mieszkańców w zawodach sportowych. „Otwarte mistrzostwa Chodzieży w Lekkiej Atletyce”

Lp.

Nazwa jednostki której

przekazano dotację

Numer umowy

Kwota przekazanej dotacji

Kwota dotacji rozliczonej

Kwota dotacji do zwrotu

1

2

3

4

5

6

1.

Powiatowe Zrzeszenie Sportowe „Gontyniec”

PR.526.16.2019

4.000,00

3.999,91

0,09

 

Upowszechnianie różnych dyscyplin sportu na terenie Miasta Chodzieży oraz udział mieszkańców w zawodach sportowych

Lp.

Nazwa jednostki której

przekazano dotację

Numer umowy

Kwota przekazanej dotacji

Kwota dotacji rozliczonej

Kwota dotacji do zwrotu

1

2

3

4

5

6

1.

Chodzieski Klub Sportowy POLONIA Chodzież

PR.526.7.2019

98.000,00

98.000,00

0,00

 

Upowszechnianie różnych dyscyplin sportu na terenie Miasta Chodzieży oraz udział mieszkańców w zawodach sportowych

Lp.

Nazwa jednostki której

przekazano dotację

Numer umowy

Kwota przekazanej dotacji

Kwota dotacji rozliczonej

Kwota dotacji do zwrotu

1

2

3

4

5

6

1.

Uczniowski Klub Sportowy

PR.526.23.2019

3.000,00

3.000,00

0,00

 

Upowszechnianie różnych dyscyplin sportu na terenie Miasta Chodzieży oraz udział mieszkańców w zawodach sportowych

Lp.

Nazwa jednostki której

przekazano dotację

Numer umowy

Kwota przekazanej dotacji

Kwota dotacji rozliczonej

Kwota dotacji do zwrotu

1

2

3

4

5

6

1.

Uczniowski Klub Sportowy „Przygoda”

PR.526.14.2019

12.000,00

12.000,00

0,00

 

Upowszechnianie różnych dyscyplin sportu na terenie Miasta Chodzieży oraz udział mieszkańców w zawodach sportowych

Lp.

Nazwa jednostki której

przekazano dotację

Numer umowy

Kwota przekazanej dotacji

Kwota dotacji rozliczonej

Kwota dotacji do zwrotu

1

2

3

4

5

6

1.

Uczniowski Klub Sportowy „Delfinek”

PR.526.15.2019

28.500,00

28.500,00

0,00

 

Organizacja rajdów i innych imprez sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta Chodzieży

Lp.

Nazwa jednostki której

przekazano dotację

Numer umowy

Kwota przekazanej dotacji

Kwota dotacji rozliczonej

Kwota dotacji do zwrotu

1

2

3

4

5

6

1.

Chodzieskie Towarzystwo Rowerowe

PR.526.4.2019

4.000,00

4.000,00

0,00

 

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z Miasta Chodzieży poprzez udział w zawodach wędkarskich

Lp.

Nazwa jednostki której

przekazano dotację

Numer umowy

Kwota przekazanej dotacji

Kwota dotacji rozliczonej

Kwota dotacji do zwrotu

1

2

3

4

5

6

1.

Okręg Nadnotecki Polskiego Związku Wędkarskiego

PR.526.5.2019

3.600,00

3.600,00

0,00

 

Zajęcia sportowo-szkoleniowe w żeglarstwie regatowym dla dzieci i młodzieży z Miasta Chodzieży

Lp.

Nazwa jednostki której

przekazano dotację

Numer umowy

Kwota przekazanej dotacji

Kwota dotacji rozliczonej

Kwota dotacji do zwrotu

1

2

3

4

5

6

1.

Chodzieski Klub Żeglarski LOK

PR.526.8.2019

11.475,00

11.475,00

0,00

 

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. X Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Oldboyów

Lp.

Nazwa jednostki której

przekazano dotację

Numer umowy

Kwota przekazanej dotacji

Kwota dotacji rozliczonej

Kwota dotacji do zwrotu

1

2

3

4

5

6

1.

Stowarzyszenie Piłkarskie CHKS „Polonia – Oldboy” Chodzież

PR.526.18.2019

5.000,00

5.000,00

0,00

 

Rozwój żeglarstwa sportowego na terenie Miasta Chodzieży jako alternatywnej formy spędzania wolnego czasu przez młodzież

Lp.

Nazwa jednostki której

przekazano dotację

Numer umowy

Kwota przekazanej dotacji

Kwota dotacji rozliczonej

Kwota dotacji do zwrotu

1

2

3

4

5

6

1.

Klub Żeglarski OPTY Chodzież

PR.526.17.2019

9.800,00

9.745,00

55,00

 

Zapewnienie bezpieczeństwa na chodzieskich akwenach i zabezpieczenie imprez odbywających się na chodzieskich akwenach, których organizatorem bądź współorganizatorem jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Chodzieży

Lp.

Nazwa jednostki której

przekazano dotację

Numer umowy

Kwota przekazanej dotacji

Kwota dotacji rozliczonej

Kwota dotacji do zwrotu

1

2

3

4

5

6

1.

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Wielkopolskiego, Oddział Miejski w Chodzieży

PR.526.12.2019

14.000,00

13.769,53

230,47

 

 

Opr. Ewelina Żywicka