Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Chodzież, dnia 14.05.2020r. 

Nr UE-ZP.271.3.2020

 

Wszyscy wykonawcy:

 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 7 i art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2019r.  poz. 1834), zawiadamiam o unieważnieniu  postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa bieżni lekkoatletycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 3  w Chodzieży”.

Zamawiający unieważnił postępowania na podstawie art. 93 ust. 1, pkt. 7 – postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia  wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Do upływu terminu składania ofert, zostało złożonych 10 (dziesięć) ofert, natomiast komisja przetargowa dokonała w dnu 14.05.2020r.   o godz. 10:00 otwarcia 7 (siedem) ofert – kancelaria nie przekazała komisji przetargowej wszystkich ofert złożonych w dniu 14.05.2020r.