WYGAŚNIĘCIE TRWAŁEGO ZARZĄDU

1.       Zakres Świadczonej usługi
Uzyskanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu.
2.       Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy:
Wniosek o uzyskanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu wraz z uzasadnieniem;
Złożenie wniosku powinno być poprzedzone uzyskaniem zgody organu nadzorującego jednostkę organizacyjną na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami;
W trakcie postępowania może zaistnieć konieczność przedłożenia dodatkowej dokumentacji, o czym strony zostaną poinformowane przez organ.
3.       Opłaty:
Opłaty nie pobiera od złożonego wniosku.
4.       Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Miejski w Chodzieży, ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież.
Godziny pracy:poniedziałek 800 – 1600,wtorek-czwartek 700 – 1530, piątek 730 – 1400.
5.       Osoby do kontaktu:
Wydział Architektury i Gospodarki Terenami, II piętro, pokój 410 – Anna Golis.
tel. 067 28 27 171 wew. 413, e-mail: golis.anna@chodziez.pl.
6.       Sposób i termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy od dnia złożenia kompletnego wniosku wraz z załącznikami niezbędnymi do jego rozpatrzenia, przy zachowaniu procedur obowiązujących organ.
7.       Tryb odwoławczy:
Na decyzję przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile ul. Dzieci Polskich 26, 64-920 Piła za pośrednictwem Burmistrza Miasta Chodzieży, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
8.       Podstawa prawna:
Ustawa z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami;
Ustawa z 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego.
9.       Informacje dodatkowe:
10.     Druki do pobrania:
Wniosek o wygaśnięcie trwałego zarządu.