PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI

1.       Zakres Świadczonej usługi
Uzyskanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości
2.       Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy:
I Etap – wydanie postanowienia opiniującego wstępny projekt podziału nieruchomości
Wniosek o wydanie postanowienia opiniującego wstępny projekt podziału nieruchomości;
Dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości;
Wypis z rejestru gruntów (jeśli strona posiada aktualny);
Kopię mapy zasadniczej;
Wstępny projekt podziału (po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron postępowania + 1 egzemplarz);
Decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (dołącza się, jeżeli dla obszaru objętego wnioskiem nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a nieruchomość nie jest położona na obszarze objętym obowiązkiem sporządzenia takiego planu, i tylko w przypadku, gdy decyzja taka została wydana dla obszaru, którego dotyczy wniosek o podział nieruchomości);
Pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na podział tej nieruchomości (dołącza się w przypadku, gdy nieruchomość będąca przedmiotem podziału jest wpisana do rejestru zabytków);
Rzuty poszczególnych kondygnacji budynku (dołącza się w przypadku, gdy podział nieruchomości dotyczy także podziału budynku znajdującego się na niej);
Pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za jego udzielenie (dołącza się w przypadku reprezentowania przez pełnomocnika);
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
II Etap - wydanie decyzji o podziale nieruchomości
Wniosek o podział nieruchomości;
Protokół z przyjęcia granic nieruchomości;
Wykaz zmian gruntowych;
Wykaz synchronizacyjny;
Mapa z projektem podziału (po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron postępowania + 1 egzemplarz).
3.       Opłaty:
Za wydanie postanowienia opiniującego wstępny projekt podziału nieruchomości oraz za wydanie decyzji o podziale nieruchomości opłaty nie pobiera się.
4.       Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Miejski w Chodzieży, ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież.
Godziny pracy:poniedziałek 800 – 1600,wtorek-czwartek 700 – 1530, piątek 730 – 1400.
5.       Osoby do kontaktu:
Wydział Architektury i Gospodarki Terenami, II piętro, pokój 410 – Anna Golis.
tel. 067 28 27 171 wew. 413, e-mail: golis.anna@chodziez.pl.
6.       Sposób i termin załatwienia sprawy:
Wydanie postanowienia opiniującego wstępny projekt podziału nieruchomości - niezwłocznie do 1 miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku wraz z załącznikami niezbędnymi do jego rozpatrzenia.
Wydanie decyzji o podziale nieruchomości od 1-2 miesięcy od dnia złożenia kompletnego wniosku wraz z załącznikami niezbędnymi do jego rozpatrzenia.
7.       Tryb odwoławczy:
Na postanowienie przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile ul. Dzieci Polskich 26, 64-920 Piła za pośrednictwem Burmistrza Miasta Chodzieży, w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia;
Na decyzję przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile ul. Dzieci Polskich 26, 64-920 Piła, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Chodzieży, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
8.       Podstawa prawna:
Ustawa z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami zwanej dalej: ugn,
Ustawa z 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego;
Rozporządzenie Rady Ministrów z 7 grudnia 2004 roku w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości;
Ustawa z 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej.
9.       Informacje dodatkowe:
W przypadku, gdy nieruchomość ma więcej niż jednego właściciela, wniosek składają wszyscy współwłaściciele, podając swoje dane adresowe.
W trakcie postępowania może zaistnieć konieczność przedłożenia dodatkowej dokumentacji, o czym strony zostaną poinformowane przez organ.
W przypadku podziału nieruchomości na podstawie art. 95 ugn oraz położonych na obszarach przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego na cele rolne i leśne należy wskazać cel podziału.
W sytuacji gdy wniosek składa pełnomocnik strony, na podstawie pisemnego pełnomocnictwa należy uiścić opłatę skarbową. Pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu jest zwolnione z opłaty skarbowej. W pozostałych przypadkach należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł. Nr konta do opłaty skarbowej Santander Bank S.A. I Oddział w Chodzieży  nr 97 1090 1317 0000 0000 3101 1932.
10.   Druki do pobrania:
Wniosek o wydanie postanowienia opiniującego wstępny projekt podziału nieruchomości;
Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości w zgodności z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości na podstawie art. 95 ugn;