UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY MIEJSKIEJ W CHODZIEŻY

1.       Zakres Świadczonej usługi

Użyczenie nieruchomości w formie umowy cywilnoprawnej.

2.       Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy:

3.       Opłaty:

Nie pobiera się od złożonego wniosku.

4.       Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miejski w Chodzieży, ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież.

Godziny pracy:poniedziałek 800 – 1600,wtorek-czwartek 700 – 1530, piątek 730 – 1400.

5.       Osoby do kontaktu:

Wydział Architektury i Gospodarki Terenami, II piętro, pokój 410 – Anna Golis.

tel. 067 28 27 171 wew. 413, e-mail: golis.anna@chodziez.pl.

6.       Sposób i termin załatwienia sprawy:

Sprawa kończy się zawarciem umowy w formie cywilnoprawnej, bądź pismem odmawiającym uwzględnienia wniosku. Organ załatwia sprawę w sposób możliwie niezwłoczny po złożeniu wniosku wraz z wymaganymi załącznikami niezbędnymi do jego rozpatrzenia, przy zachowaniu procedur którymi organ jest związany.

7.       Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

8.       Podstawa prawna:

9.       Informacje dodatkowe:

Organ sporządza wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie, który podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni. Po upływie tego czasu zostaje zawarta umowa cywilnoprawna.

10.   Druki do pobrania: