Informacja za IV kwartał 2019 r.

Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zmianami) Burmistrz Miasta Chodzieży podaje do publicznej wiadomości kwartalną informację o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności, o których mowa w art. 60 wyżej cytowanej ustawy, tj.:

  1. Kwoty dotacji podlegające zwrotowi w przypadkach określonych w niniejszej ustawie - nie występowały
  2. Należności z tytułu gwarancji i poręczeń udzielonych przez Gminę - nie występowały
  3. Wpłaty nadwyżek środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych- nie występowały
  4. Wpłaty środków finansowych agencji wykonawczych - nie występowały
  5. Wpłaty środków z tytułu rozliczeń realizacji programów przedakcesyjnych - nie występowały
  6. Należności z tytułu zwrotu płatności dokonanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - nie występowały
  7. Dochody pobierane przez jednostki budżetowe gminy - nie występowały
  8. Pobrane przez Gminę dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami o nieodprowadzone na rachunek dochodów budżetu państwa - nie występowały