OGŁOSZENIE z dnia 9 grudnia 2019 r.

OGŁOSZENIE

z dnia 9 grudnia 2019 r.

 

Burmistrz Miasta Chodzieży podaje do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2 wykazu nieruchomości zabudowanej (garażu), stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Chodzieży, oznaczonego numerem geodezyjnym 2243/4 (część), położonego w Chodzieży przy ul. Juliusza Słowackiego, przeznaczonego do oddania w najem na okres do 3 lat.

 

Ponadto wykaz zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Chodzieży – Biuletyn Informacji Publicznej- bip.chodziez.pl

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM

NA OKRES DO 3 LAT

 

 

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

PO1H/00018842/9

Oznaczenie nieruchomości według katastru

nieruchomości

2243/4 (część)

powierzchnia nieruchomości m2

16

opis nieruchomości

Garaż (blaszak) usytuowany przy ul. Juliusza Słowackiego

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

cena nieruchomości

nie dotyczy

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży

nie dotyczy

termin zagospodarowania nieruchomości

nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

nie dotyczy

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

48,00 zł netto + 23 % VAT

terminy wnoszenia opłat

opłata miesięczna, płatna do dnia 10-go każdego miesiąca

zasady aktualizacji opłat

opłata będzie aktualizowana w przypadku

podwyżki opłatzgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Chodzieży.

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Oddanie w najem na okres do 3 lat, na cele

garażowe

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym

przysługuje pierwszeństwo w nabyciu

nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

nie dotyczy

 

Chodzież, dnia 9 grudnia 2019 r.

I.H.