Proponowany porządek obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Chodzieży w dniu 16 grudnia 2019 r.

Załączniki: