Informacja o przebiegu konsultacji rocznego programu współpracy z NGO na rok 2020

Informacja o wynikach konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Miejskiej w Chodzieży z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020

 

W wyniku konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Miejskiej w Chodzieży z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020, odbytych w dniach 13 listopada 2019 r. - 19 listopada 2019 r. (ogłoszonych Zarządzeniem nr 0050.121.2019 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 12 listopada 2019 r.), do Urzędu Miejskiego w Chodzieży, w określonym terminie nie wpłynął żaden wniosek konsultacyjny.