Odwołanie przetargu na zbycie nieruchomości z dnia 13.11.2019 r.

Chodzież, 13 listopada 2019 r.

 

Odwołanie przetargu na zbycie nieruchomości 

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.),

Burmistrz Miasta Chodzieży odwołuje I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży, położonej przy ul. Wiejskiej w Chodzieży. Działka oznaczona numerem geodezyjnym 495/7 o pow. 1071 m2, dla której Sad Rejonowy w Chodzieży prowadzi księgę wieczystą nr PO1H/00018842/9, wyznaczony na dzień 13 listopada 2019 r. na godz. 11.00.

Przyczyną odwołania przetargu jest ujawnienie nowych okoliczności związanych ze stanem prawnym zbywanej nieruchomości.

Informację o odwołaniu przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń przy Urzędzie Miejskim w Chodzieży oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Chodzieży, a także na stronie internetowej www.chodziez.pl oraz w gazecie „Chodzieżanin”.

 

                                                                                Burmistrz Miasta Chodzieży

                    

                                                                                             Jacek Gursz