Informacja z dnia 28.08.2019 r.

I N F O R M A C J A

 

Burmistrz Miasta Chodzieży

podaje do publicznej wiadomości informację

o wyniku II przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Konstantego I. Gałczyńskiego w Chodzieży.

  

Burmistrz Miasta Chodzieży stosownie do postanowień § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz.1490) podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu.

II przetarg ustny ograniczony odbył się w dniu 20 sierpnia 2019 r. o godz. 11.00, w sali nr 305 w budynku Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2.

  1. Przedmiotem sprzedaży była niezabudowana nieruchomość stanowiąca własność Gminy Miejskiej w Chodzieży, położona przy ul. Konstantego I. Gałczyńskiego w Chodzieży, oznaczona numerem geodezyjnym 3050/11 o pow. 540 m2, zapisana w księdze wieczystej nr PO1H/00018842/9, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Chodzieży.
  2. Do przetargu został dopuszczony jeden uczestnik, brak było osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu.
  3. Cena wywoławcza nieruchomości w II przetargu ustalona została na kwotę brutto 41.000,00 zł (słownie: czterdzieści jeden tysięcy 00/100 złotych), w tym podatek VAT w wysokości 23%.
  4. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego osobą ustaloną jako nabywca nieruchomości został pan Jarosław Mrówczyński, który zaoferował za nieruchomość cenę wyższą od ceny wywoławczej, tj. kwotę 41.410,00 zł brutto.

 

Powyższą informację wywiesza się na okres 7 dni, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego, ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2, a także zamieszcza się na stronach internetowych - Biuletyn Informacji Publicznej – bip.chodziez.pl

Chodzież, dnia 28 sierpnia 2019 r.