Wynik II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości, położonej przy ulicy Topolowej 6 w Chodzieży

AGT.6840.15.2017

INFORMACJA

 

Burmistrz Miasta Chodzieży podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości, położonej przy ulicy Topolowej 6 w Chodzieży, stanowiącej działkę o numerze 3010/11

 

Burmistrz Miasta Chodzieży, stosownie do postanowień § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2014.1490 j.t.), podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu.

II przetarg ustny nieograniczony odbył się 14.08.2019 r. o godz. 11 w sali nr 305 budynku Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2.

  1. Przedmiotem sprzedaży była zabudowana nieruchomość położona w Chodzieży przy ul. Topolowej 6, stanowiąca własność Gminy Miejskiej w Chodzieży, oznaczona w ewidencji gruntów jako: obręb 0001 Miasto Chodzież, ark. mapy 36, działka nr 3010/11 o pow. 0,1006 ha, zapisana w księdze wieczystej KW nr PO1H/00018842/9.
  2. Stwierdzono brak osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu.
  3. Cena wywoławcza nieruchomości w II przetargu wynosiła 115.000,00 zł (słownie złotych: sto piętnaście tysięcy 00/100). Ze względu na brak uczestników przetargu nie osiągnięto najwyższej ceny, w związku z czym przetarg zakończono wynikiem negatywnym.
  4. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego nie wyłoniono nabywcy nieruchomości.

 

Powyższą informację wywiesza się na okres 7 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2, a także zamieszcza się na stronie internetowej – w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Chodzieży – bip.chodziez.pl.

Chodzież, dnia 22.08.2019 r.