Ogłoszenie z dnia 23.07.2019 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

  1. 1.      Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

 PO1H/00018842/9

 

  1. 2.      Oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości

 495/7

  1. 3.      Powierzchnia nieruchomości (m2)

 1071

  1. 4.      Opis nieruchomości

Niezabudowana działka oznaczona numerem geodezyjnym 495/7 położona jest w Chodzieży przy ul. Wiejskiej. Jej otoczenie stanowi istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej – ul. Wiejska. Dojazd do działki drogą asfaltową. Nieruchomość posiada dostęp do następujących przyłączy: energetycznej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i gazowej.

  1. 5.      Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Chodzieży (uchwała numer XXXVIII/357/06 z dnia 29 maja 2006 r.) :

Nieruchomość oznaczona symbolem 2.32 MN stanowi teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej w budynkach wolnostojących, z możliwością powiększenia działek istniejących oraz wyodrębnienia 1 działki budowlanej dla zabudowy jednym budynkiem w wysokości II kondygnacji nadziemnych, z dachem wielospadowym.

 

  1. 6.      Forma i tryb zbycia nieruchomości

Sprzedaż nieruchomości nastąpi w trybie przetargu ustnego nieograniczonego – art. 13 ust. 1 i art.37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

 

  1. 7.      Cena nieruchomości

93.000,00 zł brutto (słownie: dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100), w tym podatek VAT w wysokości 23%.

 

Osoba wyznaczona do kontaktu: Renata Cieślik, tel. 67 2827171 wew. 412.

 

1)     Zgodnie z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204), wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

2)     Zgodnie z art. 34 ust 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204), osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia nieruchomości powinny złożyć wniosek w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

 

Chodzież, 23 lipca 2019 r.