Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży w roku 2019 w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dziec

ZARZĄDZENIE NR 0050.79.2019
RADY MIEJSKIEJ W CHODZIEŻY
z dnia 5 lipca 2019 r.


w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży w roku 2019 w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży


Na podstawie art. 15 ust. 2h.i ust. 2j. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) zarządza się, co następuje:


§ 1. Ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.


§ 2. Informacja zawiera nazwę zadania, nazwę oferenta i kwotę przyznanej dotacji:

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.