Ogłoszenie z dnia 19.06.2019 r.

I N F O R M A C J A

 

Burmistrz Miasta Chodzieży

podaje do publicznej wiadomości informację

o wyniku I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Konstantego I. Gałczyńskiego w Chodzieży.

 

 Burmistrz Miasta Chodzieży stosownie do postanowień § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz.1490) podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu.

 

 I przetarg ustny ograniczony odbył się w dniu 12 czerwca 2019 r. o godz. 12.00, w sali nr 205 w budynku Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2.

 

  1. Przedmiotem sprzedaży była niezabudowana nieruchomość stanowiąca własność Gminy Miejskiej w Chodzieży, położona przy ul. Konstantego I. Gałczyńskiego w Chodzieży, oznaczona numerem geodezyjnym 3050/11 o pow. 540 m2, zapisana w księdze wieczystej nr PO1H/00018842/9, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Chodzieży.
  2. Stwierdzono brak osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu.
  3. Cena wywoławcza nieruchomości ustalona została na kwotę brutto 41.000,00 zł (słownie: czterdzieści jeden tysięcy 00/100 złotych), w tym podatek VAT w wysokości 23%.

    Ze względu na brak uczestników przetargu nie osiągnięto najwyższej ceny, w związku z czym przetarg zakończono wynikiem negatywnym.
  4. W wyniku przeprowadzonego postepowania przetargowego nie wyłoniono nabywcy nieruchomości.

 

Powyższą informację wywiesza się na okres 7 dni, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego, ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2, a także zamieszcza się na stronach internetowych - Biuletyn Informacji Publicznej – bip.chodziez.pl

 

Chodzież, dnia 19 czerwca 2019 r.