Ogłoszenie z dnia 17.06.2019 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

1.      Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

 1. PO1H/00023914/3
2. PO1H/00023952/1

2.      Oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości


 
1.      3640/9
2.      3640/48
 3.      Powierzchnia nieruchomości (m2)  1.      2893
2.      709
 4.      Opis nieruchomości

 1.      Działka oznaczona numerem geodezyjnym 3640/9 zabudowana jest wolnostojącym, 3- kondygnacyjnym, niepodpiwniczonym budynkiem mieszkalnym (wcześniej pełniącym funkcję budynku biurowego) o pow. 405,45 m2. Budynek wybudowany w 1979 r. w technologii tradycyjnej, murowanej, obecnie nieużytkowany, w złym stanie technicznym (stopień zużycia 60%).
2.      Działka oznaczona numerem geodezyjnym 3640/48 jest niezabudowana, stanowi parking przed budynkiem oraz teren zadrzewiony. Teren parkingu utwardzony jest płytami betonowymi.

Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej – ul. Tadeusza Siejaka. Dojazd do budynku drogą asfaltową. Nieruchomość posiada dostęp do następujących przyłączy: energetyczne, wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, gazowej, telefonicznej. Otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa i produkcyjna.

5.      Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Chodzieży (uchwała numer XXXVIII/357/06 z dnia 29 maja 2006 r.) :

 

  1. 1.      działka oznaczona numerem geodezyjnym 3640/9 w planie oznaczona jest symbolem 9.38 MW i stanowi teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
  2. 2.      działka oznaczona numerem geodezyjnym 3640/48 w planie oznaczona jest symbolem Kp - stanowi teren parkingu.

 

6.      Forma i tryb zbycia nieruchomości

Sprzedaż nieruchomości nastąpi w trybie przetargu ustnego nieograniczonego – art. 13 ust. 1 i art.37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

 

7.      Cena nieruchomości

286.874,84 zł brutto (słownie: dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery złote 84/100),

w tym:

- cena za działkę oznaczoną nr geodez. 3640/9 wynosi: 250.109,40 zł

Zwolnienie z podatku VAT na podstawie art.43 ust. 1 pkt 10 oraz art. 29 a ust.8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.)

- cena za działkę oznaczoną nr geodez. 3640/48 wynosi: 36.765,44 zł brutto, w tym podatek VAT w wysokości 23%.

 

Osoba wyznaczona do kontaktu: Renata Cieślik, tel. 67 2827171 wew. 412.

 

1)     Zgodnie z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204), wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

2)     Zgodnie z art. 34 ust 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204), osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia nieruchomości powinny złożyć wniosek w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

 

Chodzież, 17 czerwca 2019 r.