SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA „Programu współpracy Gminy Miejskiej w Chodzieży z organizacjami pozarządowymi za rok 2018

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
„Programu współpracy Gminy Miejskiej w Chodzieży z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, na rok 2018”, przyjętego uchwałą nr XLIII/330/2017 z dnia 30
października 2017 r. w sprawie przyjęcia: Programu współpracy Gminy Miejskiej w Chodzieży z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018.

 

Pobierz tekst sprawozdania w formacie .pdf