Proponowany porządek obrad X sesji Rady Miejskiej w Chodzieży w dniu 27 maja 2019 r.

Załączniki: