KOMUNIKAT Burmistrza Miasta Chodzieży w sprawie przeprowadzonych konsultacji społecznych

KOMUNIKAT

Burmistrza Miasta Chodzieży

w sprawie przeprowadzonych konsultacji społecznych

 

Na podstawie:

 

w okresie od 1 do 19 kwietnia 2019 r. przeprowadzone zostały konsultacje społeczne z mieszkańcami ul. Nowej w Chodzieży w formie ich ankietyzacji, w temacie rozszerzenia obszaru funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania o przedmiotową ulicę. Konsultacje podyktowane były wnioskami i skargami mieszkańców ul. Nowej dotyczącymi właścicieli pojazdów, którzy chcąc uniknąć opłat za parkowanie pozostawiali auta przed ich domami. W związku z powyższym zaproponowano rozszerzenie obszaru obowiązywania Strefy Płatnego Parkowania o przedmiotową drogę publiczną. Wskazano przy tym, iż powiększenie strefy do naturalnych granic centrum miasta powinno uniemożliwić bądź znacznie ograniczyć zjawisko nadmiaru zaparkowanych aut wokół strefy.

Zarządzenie o przedmiotowych konsultacjach, zgodnie z §7 ust. 2 w/w uchwały zostało opublikowane na stronach internetowych www.chodziez.pl i biuletynie informacji publicznej oraz na tablicach ogłoszeń w dniu 18 marca 2019 r., tj. w obowiązkowym terminie 7 dni przed rozpoczęciem konsultacji.

Zarządzenie zawierało wszystkie konieczne elementy wymienione w §7 ust. 1 w/w uchwały, tj. określenie przedmiotu konsultacji, datę rozpoczęcia i zakończenia konsultacji, zasięg terytorialny, wybór formy przeprowadzenia konsultacji oraz osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie konsultacji oraz opublikowanie ich wyników.

Konsultacje społeczne zgodnie z §8 pkt. c) w/w uchwały polegały na „wskazaniu jednego z zaproponowanych rozwiązań” i zgodnie z §9 pkt. a) przybrały formę „ankiety skierowanej do mieszkańców miasta”.

Zgodnie z §10 ust. 1 w/w uchwały konsultacje w formie ankiety prowadzone były poprzez:

Natomiast zgodnie z §10 ust. 2 w/w uchwały „druk ankiety jednoznacznie wskazywał cel przeprowadzania konsultacji”, jakim było proponowane rozszerzenie obszaru obowiązywania Strefy Płatnego Parkowania o ul. Nową w Chodzieży.

Zgodnie z §10 ust. 3 w/w uchwały „ankieta jest ważna, jeżeli została prawidłowo wypełniona ze wskazaniem wszystkich koniecznych danych oraz podpisana.”

W wyznaczonym okresie przeprowadzenia przedmiotowych konsultacji, tj. od 1 do 19 kwietnia 2019 r. złożono 63 sztuki ankiet, z czego 62 sztuki były ważne a 1 sztuka nieważna z powodu nie oddania głosu.

Wśród głosów ważnych, na pytanie o zgodę na rozszerzenie obszaru obowiązywania Strefy Płatnego Parkowania o ul. Nową w Chodzieży odpowiedziano:

Zaznaczyć należy, że zgodnie z §11 ust. 2 pkt 4 w/w uchwały „konsultacje uważa się za ważne bez względu na ilość uczestniczących w nim mieszkańców.”

Rezultatem niniejszych konsultacji jest uzyskanie negatywnej opinii większości mieszkańców na temat rozszerzenia obszaru obowiązywania Strefy Płatnego Parkowania o ul. Nową w Chodzieży.

Nakłady finansowe Urzędu Miejskiego w Chodzieży na przeprowadzenie przedmiotowych konsultacji wyniosły 100 zł i stanowiły koszt wydruku ankiet.

Zgodnie z §11 ust. 1 „wynik konsultacji ogłaszany jest w formie komunikatu na stronie internetowej www.chodziez.pl oraz na tablicy ogłoszeń UM nie później niż 30 dni od zakończenia.” Komunikat, zgodnie z §11 ust. 2 winien zawierać w szczególności „sprawozdanie z przebiegu konsultacji zawierające m.in. informacje o ilości osób uczestniczących oraz o kosztach jej przeprowadzenia” i „rezultat konsultacji wraz uzasadnieniem przyjęcia lub nieuwzględnienia poszczególnych uwag zgłoszonych w trakcie konsultacji”.

Wynik konsultacji, zgodnie z §11 ust. 2 pkt 3 w/w uchwały „nie jest wiążący dla organów gminy”, a ewentualne zatwierdzenie zmian w funkcjonowaniu Strefy Płatnego Parkowania na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży odbyć musi się uchwałą Rady Miejskiej w Chodzieży, w oparciu o zapisy art. 7 ust. 1 pkt 2, art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 13b ust. 3 i 4, art. 13f ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2068 ze zm.).

Link