Ogłoszenie z 06.02.2019 r.

OGŁOSZENIE

 z 6 luty 2019 r.

 

Burmistrz Miasta Chodzieży

 

            podaje  do  publicznej   wiadomości,  że na tablicy informacyjnej znajdującej się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2, został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej, położonej w Chodzieży, oznaczonej numerem geodezyjnym 676 o powierzchni 192 m2, stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży, przeznaczonej do wydzierżawienia pod ogródek przydomowy.

 

            Wykaz dostępny jest również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Chodzieży.

 

R.C
 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO WYDZIERŻAWIENIA

 

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

 PO1H/00033469/1

Oznaczenie nieruchomości według katastru

nieruchomości

676

Powierzchnia nieruchomości m2

 192 m2

 

Opis nieruchomości

Nieruchomość  gruntowa, położona w Chodzieży przy ul. Wiejskiej, oznaczona w ewidencji gruntów symbolem B

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Grunt wydzierżawia się pod ogródek przydomowy.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży (MPZP Nr XXXVIII/357/2006 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 29 maja 2006 r.): 2.25 MN – teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej.

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

19,20 zł + VAT 4,42 zł =23,62 zł brutto

Zgodnie z obowiązującym zarządzeniem Nr 0050.18.2018 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 22 lutego 2018 r.

Terminy wnoszenia opłat

Opłata roczna,  płatna do dnia 31 marca każdego roku

Zasady aktualizacji opłat

Opłata za dzierżawę będzie aktualizowana w przypadku podwyżki opłat zgodnie z  Zarządzeniem Burmistrza Miasta Chodzieży.

Informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Oddanie  w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym, na okres do 3 lat,  pod ogródek przydomowy

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

Nie dotyczy

 

Pouczenie  Art. 34.  ustawy o gospodarce nieruchomościami

 1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

 Nie dotyczy

 Nie dotyczy

Nie dotyczy

Chodzież

6 luty 2019 r.