Ogłoszenie naboru na rok 2019

ZARZĄDZENIE NR 0050.12.2019
BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻY
z dnia 4 lutego 2019 r.


w sprawie ogłoszenia o naborze do Dziennego Domu Senior - Wigor 
Na podstawie Zarządzenia Nr 0050.130.2018 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 18 grudnia 2018 r.
w sprawie uchylenia Zarządzenia NR 0050.115.2018 z dnia 30 listopada 2018 r. i ogłoszenia otwartego
konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży w roku 2019 w zakresie
działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; działalności
na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; wspierania i upowszechniania kultury
fizycznej; pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywania szans tych rodzin i osób; działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej;
rewitalizacji, oraz w celu wykonania umowy z dnia 21 października 2015 r. o realizację zadania zleconego
w ramach Programu Wieloletniego "Senior-Wigor„ na lata 2015-2020 nr 237/2015/WIGOR, zarządza się, co
następuje:
nabór uczestników do Dziennego Domu Senior-Wigor mieszczącego się w budynku Dworca PKP
w Chodzieży przy ul. Dworcowej 1.
§ 1. Cel zadania. Celem głównym zadania jest wsparcie seniorów poprzez umożliwienie im korzystania
z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej usługi w zakresie
aktywności ruchowej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej. Realizacja zajęć bedzie odbywała
sie w Dziennym Domu Senior-Wigor, zlokalizowanym w budynku Dworca PKP w Chodzieży. Seniorom
zostanie udostępniona infrastruktura pozwalająca na aktywne spędzanie czasu wolnego, a także
zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe na rzecz środowiska lokalnego.
Placówka będzie funkcjonowała od poniedziałku do piątku, minimum 8 godzin dziennie. W wyniku naboru
zostanie wybrana grupa osób, które będą uczestnikami Dziennego Domu Senior-Wigor w terminie od 18 lutego
2019 r. do 31grudnia 2019 r.
§ 2. Grupa docelowa. Uczestnikami zajęć w Dziennym Domu Senior-Wigor mogą być osoby nieaktywne
zawodowo w wieku 60+, zarówno kobiety jak i mężczyźni, będący mieszkańcami Miasta Chodzieży. Zakłada
się objęcie wsparciem 15 osób.
§ 3. Rekrutacja.
1. Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach realizowanych w Dziennym Domu Senior-Wigor proszone
są o składanie wniosków w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. I. J. Paderewskiego 2 w terminie
do 14 lutego 2019 r. do godz. 10:00.
2. Wniosek, będący załącznikiem niniejszego zarządzenia, można pobrać na stronie internetowej
www.chodziez.pl w zakładce senior-wigor lub w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. I. J.
Paderewskiego 2 (kancelaria) oraz dodatkowo w Dziennym Domu Senior-Wigor przy ul. Dworcowej
1 w Chodzieży, w godzinach otwarcia placówki.
3. Pierwszeństwo w procesie rekrutacji będą miały osoby, których dochód nie bedzie przekraczał 150%
kryterium dochodowego w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej. Ponadto przy rekrutacji uwzględniane
będą kwestie związane ze stanem zdrowia, dotychczasowymi relacjami rodzinnymi i społecznymi uczestnika,
jego stanem psychicznym i stopniem zagrożenia wykluczeniem społecznym, jak również skala potrzeb
zgłaszanych przez wnioskującego o skierowanie do Dziennego Domu Senior-Wigor podane przez niego
w druku wniosku, stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia.
4. W przypadku zagłoszenia większej liczby uczestników, spełniających w tym samym stopniu i zakresie
wszystkie kryteria, niż ilość wolnych miejsc, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
5. Decyzję o wyborze uczestników podejmuje komisja powołana przez Burmistrza Miasta Chodzieży.
6. Osoby, które spełnią wymogi, ale nie zostaną zakwalifikowane z powodu braku miejsc, zostaną
umieszczone na liście rezerwowej. Przyjęcie do Dziennego Domu Senior-Wigor z listy rezerwowej nastąpi
zgodnie z Regulaminem działalności i rekrutacji do Dziennego Domu Senior-Wigor będącym załącznikiem do
niniejszego zarządzenia.

7. Posiedzenie komisji odbędzie się w dniu 15 lutego 2019 r. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 15 lutego
2019 r. na stronie internetowej Urzedu Miejskiego w Chodzieży www.chodziez.pl w zakładce senior-wigor
oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Chodzieży i w Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 4. Traci moc Zarządzenie Nr 107/2015 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 21 grudnia 2015 r.
§ 5. Zarzadzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Tekst zarządzenia wraz z załącznikami: wnioskiem, oświadczeniami i regulaminem