Ogłoszenie z dnia 11 stycznia 2019 r.

OGŁOSZENIE

 

z dnia 11 stycznia 2019 r.

 

Burmistrz Miasta Chodzieży

 

podaje  do publicznej  wiadomości,  że na tablicy  informacyjnej znajdującej się  w siedzibie  Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2, wywieszony został wykaz zabudowanej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Nieruchomość położona jest w Chodzieży przy ulicy Topolowej 6, stanowi własność Gminy Miejskiej  w Chodzieży, oznaczona jest numerem ewidencyjnym 3010/11, o pow. 1006 m2, dla której SądRejonowy w Chodzieży, Wydział ksiąg wieczystych prowadzi księgę Nr P01H/00018842/9.

Ogłoszenie opublikowano również w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego  w Chodzieży.

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

PO1H/00018842/9

Oznaczenie nieruchomości według katastru

nieruchomości

3010/11

 

powierzchnia nieruchomości m2

1006

 

opis nieruchomości

 

Nieruchomość zlokalizowana jest w Chodzieży przy ulicy Topolowej 6. Jest to nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym, w zabudowie wolnostojącej, częściowo podpiwniczonym, parterowym z poddaszem nieużytkowym, budynek wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej, o powierzchni zabudowy 146,00 m2 oraz budynkiem gospodarczym, parterowym o powierzchni zabudowy 89,00 m2. Budynek gospodarczy niepodpiwniczony, parterowy, wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej. Nieruchomość jest nieużytkowana.

Dojazd do nieruchomości drogą asfaltową -  ul. Topolowa. Działka posiada przyłącza: wodociągowe, energetyczne, kanalizacji sanitarnej. Dostęp do sieci uzbrojenia terenu (w drodze):sieć wodociągowa, energetyczna, telefoniczna, gazowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa i tereny inwestycyjne oraz las.

 

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Zgodnie z ustaleniami zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ul. Topolowej zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Chodzieży Nr XXVIII/265/2001 z dnia 28 czerwca 2001, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielopolskiego Nr 106 z dnia 29 sierpnia 2001 r, nieruchomość oznaczona jest symbolem M – stanowi teren zabudowy mieszkaniowej. Na działce możliwa jest budowa nowego domu po rozbiórce istniejących budynków.

 

cena nieruchomości

120.000,00 zł brutto

(Słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) – nieruchomość zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.)

 

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami

 

 

6 tygodni od daty wywieszenia wykazu

 

 

 

 

 

 Pouczenie  Art. 34.  ustawy o gospodarce nieruchomościami

 1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

1)  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

 2)  jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

5. Osoby, o których mowa w ust. 1 i ust. 6, korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.

Chodzież,

11 stycznia 2019 r.