Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert 2019

ZARZĄDZENIE NR 0050.2.2019
BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻY
z dnia 10 stycznia 2019 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy

Miejskiej w Chodzieży w roku 2019 w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;

działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym

wypoczynku dzieci i młodzieży; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; pomocy społecznej,

w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzini osób; działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; rewitalizacji;

 

Na podstawie art. 15 ust. 2h.i ust. 2j. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723 i 1365) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; rewitalizacji.

§ 2. Informacja zawiera nazwę zadania, nazwę oferenta i kwotę przyznanej dotacji:

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.