Uchwała NR XXVI/263/2005 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 6 czerwca 2005 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulicy Topolowej