UCHWAŁA NR LV/411/2018 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 10 września 2018 r.

w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania, ustalenia ich granic, numerów, siedzib obwodowych komisji wyborczych w Chodzieży w celu przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej w Chodzieży, Rady Powiatu Chodzieskiego i Sejmiku Województwa Wielkopolskiego oraz Burmistrza Miasta Chodzieży zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.