Komunikat Komisarza Wyborczego w Pile II z dnia 14 sierpnia 2018 r.

KOMUNIKAT
Komisarza Wyborczego w Pile II

z dnia 14 sierpnia 2018 r.


o miejscu i czasie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego mającego swoją siedzibę na terenie powiatu chodzieskiego,
czarnkowsko-trzcianeckiego i wągrowieckiego

 

Komisarz Wyborczy w Pile II informuje, iż w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów
i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
zarządzonymi
na dzień 21 października 2018 r. przyjmuje zawiadomienia o utworzeniu komitetów wyborczych w celu zgłaszania kandydatów tylko w jednym województwie od następujących podmiotów:

- komitetów wyborczych stowarzyszeń i organizacji społecznych,

- komitetów wyborczych wyborców,

 

Zawiadomienia przyjmowane będą w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego

w Pile, Al. Niepodległości 33/35, pokój nr 34 w dni robocze w godzinach od 8.30 do 16.15

do dnia 27 sierpnia 2018 r.

oraz dodatkowo w sobotę - dnia 25 sierpnia 2018 r. od godz. 8.oo do 12.oo

 

Zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego można dostarczyć przez pełnomocnika wyborczego, upoważnioną osobę lub za pośrednictwem poczty.

W przypadku wysłania zawiadomienia przesyłką pocztową o dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu do Komisarza Wyborczego w Pile II.

 Sposób zawiadamiania o utworzeniu komitetów wyborczych oraz wzory wymaganych dokumentów określają informacje Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r.

 - o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców w wyborach do rad gmin, rad powiatów
i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów o prezydentów miast;

 - o tworzeniu komitetu wyborczego stowarzyszenia lub organizacji społecznej.

 Informacje i wzory zgłoszeń dostępne są na stronach internetowych:

pkw.gov.pl lub pila.kbw.gov.pl

 

 

Komisarz Wyborczy

w Pile II

 /-/Roma Dworzańska