Komunikat Komisarza Wyborczego w Pile II z dnia 14 sierpnia 2018 r.

K O M U N I K A T

Komisarza Wyborczego w Pile II

z dnia 14 sierpnia 2018 r.

 

w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów do terytorialnych komisji wyborczych z terenu powiatu chodzieskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego
i wągrowieckiego

 

Komisarz Wyborczy w Pile I informuje, że związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r. powoła Terytorialne Komisje Wyborcze.

Zgłoszenia kandydatów przyjmowane będą w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Pile - Al. Niepodległości 33/35 w pokoju nr 34, w godz. od 9.00 do 16.00

 

w terminie do dnia 6 września 2018 r.

 

Uprawnionym do dokonania zgłoszenia jest pełnomocnik wyborczy (lub osoba przez niego upoważniona) reprezentujący komitet wyborczy utworzony przez partię polityczną bądź koalicję partii politycznych, z których list odpowiednio w ostatnich wyborach: wybrano radnych do sejmiku województwa albo wybrano posłów do Sejmu oraz pełnomocnik komitetu wyborczego wyborców (lub osoba przez niego upoważniona).

W przypadku, gdy zgłoszenia dokonuje osoba upoważniona przez pełnomocnika, przedkłada ona upoważnienie lub uwierzytelnioną kopię upoważnienia.

 

Kandydat spełniać musi ponadto niżej określone warunki:

 1. jest obywatelem polskim,

 2. najpóźniej w dniu wyborów kończy 21 lat,

 3. nie jest pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,

 4. nie jest pozbawiony praw wyborczych orzeczeniem Trybunału Stanu,

 5. nie jest ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu.

 

Kandydatem nie może być:

 1. pełnomocnik komitetu wyborczego,

 2. osoba, która została upoważniona przez pełnomocnika komitetu wyborczego
  do wykonania czynności wyborczych w imieniu komitetu wyborczego,

 3. pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego,

 4. mąż zaufania,

 5. osoba kandydująca na radnego,


Zgłoszenia kandydatów dokonywać należy na zgłoszeniach wg wzoru określonego
przez Państwową Komisję Wyborczą, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały PKW
z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, i rad dzielnic m. st. Warszawy.

Wzory zgłoszeń dostępne są na stronach internetowych: pkw.gov.pl lub pila.kbw.gov.pl
Druki zgłoszeń można otrzymać w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Pile. Wszelkie informacje związane ze zgłaszaniem kandydatów do terytorialnych komisji wyborczych można uzyskać pod numerami telefonów :
67215-28-71 i 67 215-28-80.

 

 

Komisarz Wyborczy w Pile II

/-/ Roma Dworzańska