Zgłoszenie zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej

1. ZAKRES ŚWIADCZONEJ USŁUGI
Zarejestrowanie zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej prowadzonej przez osobę fizyczną.

2. WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

Zgłoszenia wykreślenia dokonuje się w formie pisemnej na podstawie Wniosku CEIDG-1 o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz załączniki.

3. OPŁATY
Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jest zwolniony z opłat.

4. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Aby zgłosić zaprzestanie wykonywania działalności gospodarczej można wybrać jeden z trybów postępowania:

Więcej na stronie CEIDG.

W przypadku Urzędu Miasta Chodzieży wniosek składa się na stanowisku ds. Działalności Gospodarczej - parter, pokój nr 208.

5. OSOBY DO KONTAKTU
Anna Bardzińska tel. 0/67 282-71-71 w. 211 pokój nr 208 (parter w Urzędzie Miejskim w Chodzieży)

6. SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA
Organ Gminy przekształca wniosek w formę dokumentu elektronicznego najpóźniej do końca kolejnego dnia roboczego po złożeniu wniosku.

7. TRYB ODWOŁAWCZY
Organem ewidencyjnym jest Minister Gospodarki.

Czynność Organu Gminy związana z przyjęciem wniosku, przekształceniem go w formę dokumentu elektronicznego i przesłaniem do CEIDG jest czynnością materialno-techniczną, od której nie przysługuje odwołanie.

8. PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 6 marca 2018r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy ( Dz. U. 2019  poz. 1291).

Ustawa z dnia 6 marca 2018r – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. 2019, poz. 1292),

Ustawa z dnia 6 marca 2018r o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2019, poz. 1079),

Ustawa z dnia 6 marca 2018r Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz. U. 2018r, poz. 650).

9. INFORMACJE DODATKOWE
"Załączniki do karty usługi:"