Wypis i wyrys z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 1.       Zakres Świadczonej usługi

Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

2.       Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy:

3.       Opłaty:

Złożenie wniosku wiąże się z koniecznością wniesienia opłaty skarbowej za wydanie wypisu i wyrysu z  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Opłata ta wynosi:

1. Od wypisu:

a)      do 5 stron 30,00 zł,

b)      powyżej 5 stron 50,00 zł.

2. Od wyrysu:

a)      za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą

stronie formatu A4 20,00 zł,

b)     nie więcej niż 200,00 zł.

Jeżeli organ stwierdzi brak uiszczenia stosownej opłaty skarbowej za czynność wydania wypisu i wyrysu, to wzywa wnioskodawcę do uiszczenia tej opłaty pod rygorem pozostawieniem podania bez rozpoznania.

Nr konta do opłaty skarbowej: 97 1090 1317 0000 0000 3101 1932 Santander Bank Polska S.A. Oddział Chodzież. W tytule przelewu proszę wpisać: „za wypis i wyrys, nr działki ewid……….”.

4.       Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miejski w Chodzieży, ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież.

Godziny pracy:poniedziałek 800 – 1600,wtorek-czwartek 700 – 1530, piątek 730 – 1400.

5.       Osoby do kontaktu:

Wydział Architektury i Gospodarki Terenami, II piętro, pokój 412 – Dawid Olejniczak.

tel. 067 28 27 171 wew. 415, e-mail: olejniczak.dawid@chodziez.pl.

6.       Sposób i termin załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku.

7.       Tryb odwoławczy:

8.       Podstawa prawna:

9.       Informacje dodatkowe:

10.   Druki do pobrania: