Uzyskanie zezwolenia na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej

1. Zakres świadczonej usługi
Wydanie zaświadczenia w celu wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej.

 

2. Wymagane dokumenty

- wniosek o wydanie zaświadczenia w celu wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej (załącznik),

Wniosek o wydanie zaświadczenia w celu wykreślenia hipoteki z tytułu wykupu nieruchomości
Wniosek o wydanie zaświadczenia w celu wykreślenia hipoteki z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
 

- dowód wniesienia opłaty skarbowej 17 zł.

Opłatę należy wpłacić na nr konta Santander Bank S.A. I Oddział w Chodzieży  
nr 97 1090 1317 0000 0000 3101 1932.


3.       Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Miejski w Chodzieży, ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież.
Godziny pracy: poniedziałek 800 – 1600,wtorek-czwartek 700 – 1530, piątek 730 – 1400.

 

4.       Osoby do kontaktu:
Wydział Architektury i Gospodarki Terenami, II piętro, pokój 410 

Renata Cieślik – sprzedaż nieruchomości

tel. 067 28 27 171 wew. 412, e-mail: cieslik.renata@chodziez.pl.

Sandra Hagedorn. – przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
tel. 067 28 27 171 wew. 413, e-mail: hagedorn.sandra@chodziez.pl.

5.       Sposób i termin załatwienia sprawy:

Dokument wydawany jest w ciągu 7 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.

 

6.       Tryb odwoławczy:
Odwołanie nie przysługuje.

 

7.       Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece.

- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.