Uzyskanie numeru porządkowego nieruchomości

1. ZAKRES ŚWIADCZONEJ USŁUGI

Nadanie numeru porządkowego nieruchomości

 2. WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wniosek  można napisać równieżsamodzielnie, uwzględniając dane zawarte w ww. wzorze.

"Załączniki do karty usługi:"

 3. OPŁATY

Brak opłat.

4. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Chodzieży, 64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2, pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną na adres: urzadmiejski@chodziez.pl lub przez platformę e-PUAP.

 5. OSOBY DO KONTAKTU

Renata Cieślik tel. 0/67  282-71-71 w. 412 pokój nr 410 (II piętro w Urzędzie Miejskim w Chodzieży)

 6. SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA

Nadanie numeru następuje w drodze zawiadomienia  w terminie 14 dni po złożeniu wniosku

Odbiór osobisty lub przesyłką pocztową.

 7. TRYB ODWOŁAWCZY

Brak

 8. PODSTAWA PRAWNA

ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne.

 9. INFORMACJE DODATKOWE

O nadanie numeru może wnioskować właściciel lub zarządca nieruchomości.

Właściciele i zarządcy nieruchomości zabudowanych i nieruchomości ogrodzonych przeznaczonych pod zabudowę są obowiązani, w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania zawiadomienia o oznaczeniu nieruchomości numerem porządkowym umieścić w miejscu widocznym na budynkach lub na ogrodzeniach tabliczki z wyraźnymi numerami porządkowymi nieruchomości (budynku).