Uzgodnienie lokalizacji / przebiegu urządzenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym drogi gminnej

 1. ZAKRES ŚWIADCZONEJ USŁUGI

Wydanie uzgodnienia lokalizacji / przebiegu urządzenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym drogi gminnej.

 2. WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

1. Wniosek do Burmistrza Miasta Chodzieży o wydanie zezwolenia na lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, który powinien zawierać:

2. Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1.000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego.

3. Ewentualne pełnomocnictwo do reprezentowania osoby prawnej.

 3. OPŁATY

Uzgodnienie nie podlega opłacie. Jednakże w przypadku złożenia wniosku przez projektanta, działającego w imieniu inwestora na podstawie pełnomocnictwa, należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł.

Opłata należy uiścić na konto bankowe : Santander Bank Polska S.A.

nr konta 97 1090 1317 0000 0000 3101 1932

 4. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Osobiście w kancelarii Urzędu Miejskiego w Chodzieży, 64-800 Chodzież, ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2, pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną na adres: urzadmiejski@chodziez.pl lub przez platformę ePUAP.

 5. OSOBY DO KONTAKTU

Marcin Hedke tel. 0/67 282-71-71 w. 304 pokój nr 304 (I piętro w Urzędzie Miejskim w Chodzieży)

 

 6. SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA

Wydanie uzgodnienia lub odmowa jego wydania następuje w drodze decyzji administracyjnej. Sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki, nie później niż 30 dni od daty złożenia wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych, nie później niż 60 dni od daty złożenia wniosku.

Odbiór osobisty lub przesyłką pocztową.

 7. TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołania należy składać za pośrednictwem Burmistrza Miasta Chodzieży do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, ul. Dzieci Polskich 26, 64-920 Piła w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 8. PODSTAWA PRAWNA

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020r. poz. 256 z późn. zm.),

2. Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz. 713),

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020r. poz. 470 z późn. zm.),

4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2016r., poz. 1264),

5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019r., poz. 1000 z późn. zm.).

 9. INFORMACJE DODATKOWE

Należy pamiętać, że przed rozpoczęciem robót budowlanych inwestor jest zobowiązany do:

  1. uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych,

  2. uzgodnienia z zarządcą drogi przez uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu budowlanego obiektu lub urządzenia;

  3. uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym i na umieszczenie w nim obiektu lub urządzenia i ustalenia za powyższe opłat.