Uchwała Nr XXXI/298/2005 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 28 października 2005 r.

w sprawie bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości położonej w Chodzieży przy ul.Buszczaka, stanowiącej mienie komunalne miasta Chodzieży.