Zgłoszenie wznowienia działalności gospodarczej

1. ZAKRES ŚWIADCZONEJ USŁUGI
Zarejestrowanie wznowienia działalności gospodarczej prowadzonej przez osobę fizyczną.

 2. WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY
Przedsiębiorco Sprawdź czy figurujesz w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej w systemie teleinformatycznym przez Ministra Gospodarki (główny identyfikator to NIP osobisty przedsiębiorcy),

Sprawdź przeważający rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej.

 Przedsiębiorca, który zamierza wznowić wykonywanie działalności gospodarczej zobowiązany jest dokonać zgłoszenia informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej.

Zgłoszenia informacji dokonuje się w formie pisemnej na podstawie Wniosku CEIDG-1 o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz załączniki.

 3. OPŁATY
Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jest zwolniony z opłat.

 4. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Aby zgłosić wznowienie wykonywania działalności gospodarczej można wybrać jeden z trybów postępowania:

Więcej na stronie CEIDG.

 W przypadku Urzędu Miasta Chodzieży wniosek składa się na stanowisku ds.  Działalności Gospodarczej - parter, pokój nr 208.

 5. OSOBY DO KONTAKTU
Anna Bardzińska tel. 0/67 282-71-71 w. 211 pokój nr 208 (parter w Urzędzie Miejskim w Chodzieży)

 6. SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA
Organ Gminy przekształca wniosek w formę dokumentu elektronicznego najpóźniej do końca kolejnego dnia roboczego po złożeniu wniosku.

 7. TRYB ODWOŁAWCZY
Organem ewidencyjnym jest Minister Gospodarki.

 Czynność Organu Gminy związana z przyjęciem wniosku, przekształceniem go w formę dokumentu elektronicznego i przesłaniem do CEIDG jest czynnością materialno-techniczną, od której nie przysługuje odwołanie.

 8. PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 6 marca 2018r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy ( Dz. U. 2019  poz. 1291).

Ustawa z dnia 6 marca 2018r – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. 2019, poz. 1292),

Ustawa z dnia 6 marca 2018r o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2019, poz. 1079),

Ustawa z dnia 6 marca 2018r Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz. U. 2018r, poz. 650).

 9. INFORMACJE DODATKOWE
Przedsiębiorca, który zamierza wznowić wykonywanie działalności gospodarczej jest zobowiązany dokonać zgłoszenia informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej.

 Aktualność wpisu przedsiębiorcy figurującego w CEIDG potwierdza się bezpośrednio na stronie CEIDG poprzez wydruk lub podgląd, który nie wymaga podpisu.

 "Załączniki do karty usługi:"